Primex Grunnolje Pluss

Primex

Basta
Primex Grundolja Plus

Primex Grunnolje Pluss

Primex

Primex Grunnolje Pluss er en vanntynnet olje du bruker på ubehandlede kledningskjøter, endeved og sprekker. Primex Grunnolje Pluss trenger godt inn i underlaget, avviser vann og gir effektiv beskyttelse mot angrep fra mugg, råtesopp og blåved på tre over bakken (brukerklasse 2 og 3). Behandlet trevirke må ikke være i kontakt med bakken eller utsettes for kontinuerlig fuktning av regn, vann eller saltvann, og må alltid overmales.

  • Gir effektiv beskyttelse mot angrep fra mugg, råtesopp og blåved
  • Beskytter mot vannabsorpsjon
  • Blå tonet - lettere å bruke
Beregn forbruk
Bruksområde


Forbruk

6.25 - 12.5 m²/l


Glans

-


Verktøy

pensel


Malingstemperatur

Minst +5°C i overflatetempratur og under 80% rel. fuktighet.


Tørketid ved + 23 ° C og 50% relativ luftfuktighet

Klebefri etter 1(h). Malbar etter 4(h).


Binder

Olje


VOC

Forberedelse av overflater

Påse at overflatene er tørre, rene og fri for støv. Aldrende og grånende tre fjernes ved børsting/sliping.


Mal

Påfør oljen: Rør godt før bruk. Påføres med pensel. Påfør Primex Grunnolje Pluss til treet er mettet. Eventuelt overskuddsolje tørkes bort før det tørker. Mengden som skal anvendes er mellom 80-160 ml/m2 (ekvivalent med 6,25 til 12,5 m2/liter), avhengig av underlagets sugeevne. Normalt oppnås riktig mengden med 1-2 strøk. Primex Grunnolje Pluss er vanligvis klebefri etter ca 1 time og kan overmales etter ca 4-8 timer. Primex Grunnolje Pluss må ikke brukes på intakte malte overflater eller lakkerte/beisede overlater, kun på bart treverk. Primex Grunnolje Pluss må alltid overmales.


Når du er ferdig med malejobben


Vedlikehold


Viktig

Må ikke brukes nær overflatevann. Avrenning til overflatevann må forhindres. Under påføring må jord tildekkes. Må ikke brukes på materialer som kommer i direkte kontakt med vann eller jord. Bruk vernehansker og verneklær, selv ved håndtering nylig behandlet trevirke. Må ikke brukes på materialer som kommer i direkte kontakt med næringsmidler eller dyrefor. Husk å vaske med såpe og vann etter kontakt med hud og alltid vaske hendene etter endt arbeid. Oppbevares sikkert. Må ikke tømmes i kloakkavløp; innhold og emballasje skal leveres til godkjent avfallsmottak. Les medfølgende bruksanvisning. Treimpregneringsmiddel (PT8). Godkjenningsnr NO-2016-0111. Bruksklasse 2 og 3. Fullmaktshaver: Tikkurila Oyj, Kuninkaalantie 1, P.O. Box 53,FI-01301, Finland Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke innånd damp/aerosoler. Unngå utslipp til miljøet. Innhold/beholder skal avhendes i henhold til lokale lover og regler. Inneholder propiconazol og 3-jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan gi en allergisk reaksjon. For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside. FØRSTEHJEPSINSTRUKSJONER Etter hudkontakt: Fjern alle kontaminerte klær, og vask huden grundig med rikelige mengder såpe og vann. Oppsøk lege hvis det oppstår symptomer. Etter øyekontakt: Skyll øyeblikkelig med rikelige mengder rent vann. Oppsøk lege hvis det oppstår symptomer. Etter svelging: Ikke fremkall brekninger, med mindre medisinsk personell gir spesifikke instrukser om dette. Hvis personen kaster opp, må hodet holdes så lavt at oppkast ikke kan renne ned i lungene. Oppsøk lege umiddelbart. Etter innånding: Flytt den rammede personen ut i frisk luft. Personen må holdes varm og i ro. Oppsøk lege hvis symptomene er alvorlige eller langvarige. Aktive stoffer: - 0.9 % w/w 1-(2-(2’,4’-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl-methyl)-1H-1,2,4-triazole (9.02g/l) - 0.3 % w/w 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate (3.01g/l) Propiconazole + IPBC

Norwegian Bokmål
no
har blitt lagt til lagret
har blitt tatt bort fra lagret.
har blitt lagt til din handleliste
har blitt tatt bort fra din handleliste.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color