Salgs- og leveringsvilkår

 

1. ANVENDELSE OG FORRANG

 

1.1 Enhver leveranse fra Tikkurila Norge AS (TN) anses som avtale mellom profesjonelle aktører og er omfattet av de foreliggende salgs- og leveringsvilkår, med mindre disse er fraveket ved skriftlig avtale.

1.2 Kundens angivelse av særlige vilkår i ordrer m.v. er ikke bindende for TN, med mindre TN skriftlig har akseptert dette.

 

2. TILBUD OG AVTALE

2.1 Avtale mellom kunden og TN anses for inngått ved TNs skriftlige ordrebekreftelse, eller ved utlevering av eller oversendelse av varen til kunden.

2.2 Annullering av en ordre kan kun skje med TNs skriftlige samtykke. Ved annullering skal kunden erstatte alle TNs kostnader og tap i forbindelse med annulleringen, dog minimum et beløp tilsvarende 10 % av kjøpesummen.

 

3. PRIS  

3.1 En ordre inngås til prisene som gjelder på ordrebekreftelsens dato med tillegg av moms, toll, avgifter, transportkostnader og alle øvrige kostnader, med mindre annet er avtalt.

3.2 Dersom det i tiden mellom ordrebekreftelse og levering skjer stigning i råvarepriser, avgifter, skatter m.v., eller andre forhold utenfor TNs kontroll, har TN rett til å forhøye prisen tilsvarende. TN skal i så fall informere kunden om prisstigningen før forsendelse. Utgjør den samlede prisstigningen mer enn 10 % av kjøpesummen, kan kunden heve kjøpet. Har TN ikke mottatt melding om heving innen 8 dager etter meldingen om prisstigningen, anses kjøper å ha godtatt pristillegget. Kunder som har bestilt varer som ikke anses som standardvarer, har ikke rett til å heve kjøpet.  

3.3 Ved levering av varer som ikke anses som standardvarer, har TN rett til å levere og fakturere 10 % mer eller mindre enn det avtalte kvantum.

 

4. LEVERING  

4.1 Levering skjer på tidspunktet som angitt i ordrebekreftelsen, eller snarest mulig dersom annet ikke er avtalt. TN kan kreve utsettelse av leveringstidspunktet dersom ordren endres av kunden, dersom det oppstår forsinkelser fra TNs leverandører eller i force majeure-situasjoner.

4.2 Levering skjer EX Works fra TNs adresse med mindre annet er skriftlig avtalt. Levering anses skjedd når varene er stilt til rådighet for kunden hos TN.

4.3 TN kan etter avtale og på kundens vegne sørge for forsendelse av varene. TN velger transportmåten og forsendelsen foregår for kundens regning og risiko. Kunden bærer risiko for at det kan skaffes adkomst- og transportveier, og det påhviler kunden for egen regning å tegne eventuell transport- og/eller vareforsikring.

 

5. EMBALLASJE

5.1 Varen sendes i TNs standardemballasje. For øvrig anvendes slik transportemballasje som TN anser nødvendig og tilstrekkelig. Emballasjen er inkludert i prisen med mindre annet er avtalt.

5.2 Emballasje som er merket som returemballasje, tas kun imot som retur dersom den returneres DDP (INCOTERMS 2010) til TNs adresse for kundens regning og risiko i tom og ubeskadiget stand.

 

6. FORSINKELSE  

6.1 Kunden er kun berettiget til å annullere/heve ordren dersom leveransen er forsinket med mer enn 30 dager fra den avtalte leveringstid. Gjelder forsinkelsen kun en del av leveransen, er kunden kun berettiget til å heve kjøpet for den forsinkede del av leveransen.

6.2 Forsinkelse skal ikke i noe tilfelle medføre erstatningsansvar for TN, og TN skal ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for driftstap, tapt fortjeneste, følgeskader eller lignende indirekte tap, herunder dagbøter som følge av forsinkelse.

 

7. BETALING  

7.1 Kjøpesummen forfaller til betaling i henhold til betalingsbetingelsene angitt på fakturaen. Dersom ikke annet er angitt på fakturaen, forfaller kjøpesummen til betaling på leveringstidspunktet.

7.2 Ved forsinket betaling har TN fra forfallsdag krav på forsinkelsesrente etter den rentesats som gjelder til enhver tid etter lov om forsinkelsesrente, samt gebyrer knyttet til innkrevingsprosessen.

7.2 Kunden har ikke rett til å tilbakeholde hele eller deler av kjøpesummen som sikkerhet for oppfyllelse av eventuelle krav vedrørende andre leveranser. Kunden har heller ikke rett til å motregne eventuelle motkrav mot TN, som ikke er skriftlig akseptert av TN.

 

 8. EIENDOMSFORBEHOLD

TN forbeholder seg eiendomsretten (salgspant) til de leverte varene inntil hele kjøpesummen, herunder påløpte renter, omkostninger m.v., er betalt.

 

9. MANGLER, REKLAMASJON OG ANSVAR

9.1 Kunden skal straks etter mottakelse sørge for å foreta en grundig undersøkelse av varen. Ønsker kunden å reklamere over eventuelle mangler, skal kunden reklamere skriftlig overfor TN uten ugrunnet opphold. Kunden taper sin rett til å fremme krav dersom det ikke reklamert rettidig.

9.2 I tilfelle av feil og mangler ved varen, er TN berettiget til å foreta omlevering, retting eller å gi kunden et rimelig forholdsmessig prisavslag fastsatt av TN. Utover dette kan kunden ikke gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende.

9.3 Eventuell omlevering skal skje uten utgifter for kunden, dog slik at kunden returnerer de mangelfulle varer for egen regning og risiko. Kundens returnering av mangelfulle varer skal kun skje etter forutgående avtale med TN.

9.4 TN påtar seg ikke ansvar for rådgivning eller annen veiledning, med mindre dette er uttrykkelig avtalt. Kunden skal følge TNs anvisning for anvendelse og oppbevaring av leveransen nøye, og TN påtar seg ikke ansvaret for feil og mangler som følge av manglende overholdelse herav, eller for de oppnådde resultater ved varens anvendelse.

9.5 Under ingen omstendigheter skal TN betale erstatning for driftstap, tapt fortjeneste, følgeskader eller lignende indirekte tap.

 

10. PRODUKTANSVAR  

10.1 TNs ansvar dekker utelukkende person- eller tingskader som beviselig er forårsaket av den leverte vare.

10.2 TN er uten ansvar for enhver skade som kan tilskrives uriktig anvendelse eller usedvanlig bruk av varen. Det samme gjelder hvis varen benyttes på underlag, eller utsettes for påvirkning av for eksempel vær eller fuktighet, som varen ikke er beregnet for. TN er heller ikke ansvarlig for skade som følge av utilstrekkelig eller uhensiktsmessig oppbevaring.

10.3 TN er ikke ansvarlig for skade på fast eiendom eller løsøre som inntreffer når leveransen er kommet i kundens besittelse, eller for skade på produkter som er fremstilt av kunden.

10.4 TNs ansvar i henhold til punkt 10 omfatter under ingen omstendigheter driftstap, tapt fortjeneste, følgeskader eller lignende indirekte tap. Hvis ikke annet er avtalt, er TNs ansvar for tingskader begrenset til NOK 1.000.000 for hvert ulykkestilfelle.

10.5 I den utstrekning TN måtte bli pålagt produktansvar overfor tredjemann, er kunden forpliktet til å holde TN skadesløs i samme omfang som TNs ansvar er begrenset etter betingelsene i punkt 10. Hvis tredjemann fremsetter krav mot en av partene om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks skriftlig underrette den annen om det.  

 

11. ANSVARSBEGRENSNING

TNs ansvar kan i tilfelle av mangler ikke under noen omstendigheter overstige fakturabeløpet på den solgte varen.

 

12. FORCE MAJEURE

TN kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller forsinkelser som etter norsk rett anses som force majeure. Dersom levering midlertidig hindres av force majeure, forskyves leveringstiden tilsvarende. Begge parter har rett til å annullere/heve den aktuelle leveransen ved skriftlig varsel til den andre parten dersom force majeure-situasjonen varer i mer enn 12 uker.

 

13. TVISTER  

Tvister mellom partene skal så vidt mulig søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene søke tvisten løst ved alminnelige norske domstoler. TNs verneting anses vedtatt av begge parter.  Alle tvister avgjøres etter norsk rett.
 

no
har blitt lagt til lagret
har blitt tatt bort fra lagret.
har blitt lagt til din handleliste
har blitt tatt bort fra din handleliste.
You have to choose a size.
You have to choose a amount.
You have to choose a color